Je­śli często za­ma­wiasz takie produkty jak np. zabawki dla dzieci, artykuły szkolne, małe AGD, sprzęt komputerowy, czy przeróżne gadżety do domu lub ogrodu, to mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Doceniamy sta­łych Klien­tów, którzy u nas za­ma­wia­ją i przygotowaliśmy dla nich specjalne gru­py ra­ba­to­we.

War­to zo­stać z na­mi na dłu­żej, by sko­rzy­stać z no­wo­ści, ja­ką są gru­py ra­ba­to­we. Dzi­ęki te­mu za­mówie­nia da­lej będą reali­zo­wa­ne bły­ska­wicz­nie, a przy oka­zji mniej za nie za­pła­cisz, zy­sku­jąc naj­wy­ższą ja­ko­ść i pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę.

Czym są gru­py ra­ba­to­we?

Gru­py ra­ba­to­we prze­zna­czo­ne są dla ak­tyw­nych Klien­tów, czy­li ta­kich, którzy za­ma­wia­ją często za nie­wiel­kie kwo­ty, oraz ta­kich, którzy skła­da­ją za­mówie­nia rza­dziej, ale na znacz­nie wi­ęk­sze kwo­ty.

Co zyskujesz?

Otrzymujesz dostęp do atrakcyjnych rabatów niedostępnych dla zwykłych użytkowników.

Poziomy grup rabatowych

  • Rabat 1% - po osiągnięciu kwoty zamówień 100 zł w ciągu ostatnich 2 miesięcy
  • Rabat 2% - po osiągnięciu kwoty zamówień 250 zł w ciągu ostatnich 3 miesięcy
  • Rabat 3% - po osiągnięciu kwoty zamówień 500 zł w ciągu ostatnich 4 miesięcy
  • Rabat 4% - po osiągnięciu kwoty zamówień 1000 zł w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • Rabat 5% - po osiągnięciu kwoty zamówień 2000 zł w ciągu ostatnich 9 miesięcy

Jak dołączyć?

Przede wszystkim grupy rabatowe dostępne są wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych. Załóż konto lub zaloguj się. Kwa­li­fi­ka­cja wy­ko­ny­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie ba­zu­jąc na pod­sta­wie hi­sto­rii za­mówień. Do obli­cze­nia po­zio­mu gru­py raba­to­wej są przyj­mo­wa­ne za­mówie­nia ze sta­tu­sem „zre­ali­zo­wa­ne”.

W tym modelu ra­ba­to­wa­nia sku­pia­my się głów­nie na często­tli­wo­ści skła­da­nych za­mówień, niemniej na prze­cho­dze­nie mi­ędzy po­szcze­gól­ny­mi gru­pa­mi mają wpływ ta­kie czyn­ni­ki, jak war­to­ść trans­ak­cji oraz od­stęp cza­so­wy, w ja­kim zosta­ły do­ko­na­ne.

Gdzie znajdę informację o mojej grupie?

Informacja o aktualnie przypisanej grupie rabatowej do konta znajduje się zawsze na górze strony pod ikoną  Twoje konto.

Informacja o grupie rabatowej

Przyznany rabat jest rabatem ogólnym dotyczącym wszystkich produktów. Niektóre produkty mogą być objęte innym rabatem (wyższym lub niższym), który ma wyższy priorytet od rabatu ogólnego. Ceny wszystkich produktów w sklepie mają już uwzględnione powyższe rabaty.

Program lojalnościowy

Grupy rabatowe to nie jedyna specjalna oferta dla naszych stałych Klientów. Poznaj nasz program lojalnościowy.