Dlaczego allatonce.pl?

99% pozytywnych opinii

Oceń nas

bezpieczne zakupy


wygodne płatności


szybka wysyłka

 • Regulaminy promocji

 

Aktywne konkursy i promocje

REGULAMIN PROMOCJI
„1 urodziny allatonce.pl #urodzinyallatonce”

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Strona główna kampanii” – witryna znajdująca się pod adresem: https://allatonce.pl/lp/urodziny;
 2. „Organizator” – organizator Promocji, tj. Allatonce Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 1A, 59-424 Męcinka, Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000950089, NIP: 6951535146, REGON: 521145577, kapitał zakładowy 6 000 zł.
 3. „Promocja” – promocja „1 urodziny allatonce.pl #urodzinyallatonce” prowadzona na zasadach określonych Regulaminem;
 4. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Promocji oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną;

§2 Postanowienia ogólne

 1. Promocja jest prowadzona przez Organizatora w terminie od dnia 9 maja do dnia 31 maja 2022 roku wyłącznie za pośrednictwem Strony głównej kampanii. Organizatorowi przysługuje prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym powiadomi Uczestników za pomocą komunikatu na Stronie głównej kampanii.
 2. Uczestnicy mogą zbierać polubienia wpisów do dnia 31 maja 2022 roku na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3 Warunki dotyczące uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest podjęcie aktywności określonej poniżej. Podjęcie aktywności, o której mowa poniżej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Promocja nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2018. 165t.j.).

§4 Publikowanie hashtag’a

 1. Uczestnik może używać hashtag’a zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu. Użycie hashtag’a nie wymaga od Uczestnika wykazania się wiedzą lub specjalnymi umiejętnościami.
 2. Hashtag, który Uczestnik może używać w trakcie trwania Promocji oraz który będzie podlegał zliczaniu to fraza: #urodzinyallatonce (dalej: „hashtag”).

§ 5 Używanie i publikowanie hashtag’u

 1. Zaliczeniu podlegają wyłącznie hashtag’i, które zostały użyte i opublikowane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Hashtag może być użyty oraz opublikowany wyłącznie drogą elektroniczną oraz jedynie przy użyciu portali społecznościowych (w szczególności: Facebook, Twitter oraz Instagram).
 3. Hashtag nie może być udostępniany innym osobom oraz użytkownikom portali społecznościowych w sposób powodujący naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm etycznych. Publikacja lub użycie hashtag’u nie może w szczególności:
  a) nosić znamion spam’u;
  b) nosić znamion niezamówionej informacji handlowej;
  c) naruszać prawa do prywatności;
  d) polegać na udostępnieniu lub użyciu w serwisach lub na stronach internetowych zawierających treści pornograficzne, ideologicznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne bądź naruszających dobre obyczaje;
  e) zmierzać do naruszenia wizerunku Organizatora lub oferowanych przez niego produktów lub ich producentów.
 4. Hashtag nie może być udostępniany lub używany na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których Uczestnik nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub w sposób wywołujący sprzeciw jego właścicieli.

§6 Nagroda i zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Po zakończeniu Promocji wybranych zostanie 12 (słownie: dwunastu) zwycięzców, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w ust. 2. Organizator wyłoni laureatów spośród Uczestników. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikowi, których wpisy opatrzone hashtagiem na zakończenie promocji będą posiadać najwięcej polubień.
 2. Nagrodą jest losowo wybrana przez Organizatora Laleczka z serii L.O.L. Surprise dla wszystkich zwycięzców. Dodatkowo autor wpisu, który otrzyma najwięcej polubień otrzyma kartę podarunkową Allatonce o wartości 100 zł.
 3. Zwycięzcy Promocji zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia Promocji za pośrednictwem mediów społecznościowych, w których dokonają wpisu.
 4. W tym samym terminie, o którym mowa w ust. 3 wyniki zostaną opublikowane na Stronie głównej kampanii.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych Uczestnik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować po stronie Organizatora brakiem możliwości wydania nagrody.
 7. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie lub podania określonych danych. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

§7 Wykluczenie z uczestnictwa w Promocji

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Promocji, w przypadku niespełnienia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub celem i ideą Promocji.

§8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, tj. Allatonce Sp. z o.o. Piotrowice-Osiedle 1A, 59-424 Męcinka.
 2. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą mechanizmu i sposobu działania Promocji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania przesyłki.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, ze wskazaniem daty zdarzenia objętego reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie głównej kampanii.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.